Lekke band? bel 0599 639 178

Algemene voorwaarden

FietsFlip Stadskanaal

GARANTIE

De fietsen die op deze site staan, zijn goed nagekeken en rijklaar. Ook zijn de fietsen vrij van verborgen materiaal- en/of fabrieksfouten. De garantie van Fiets Flip in Stadskanaal gaat tot aan de fabrieksgarantie.

 

AFLEVERING

Voordat de fiets wordt opgehaald, krijgt de fiets nog een afleveringsbeurt en is de fiets rijklaar. Ditzelfde geldt voor de te bezorgen fietsen. De fiets wordt indien gewenst bezorgd in overleg met Fiets Flip. Mocht dit buiten een straal van 20km zijn dan zullen wij hier een vergoeding voor vragen.

 

BETALING

U kunt bij Fiets Flip te Stadskanaal op twee manieren betalen, te weten:

1. Contant/Pin als u de fiets bij ons afgehaald.

2. Door het bedrag voor verzending over te schrijven op onze bankrekeningnummer.

Nadat het bedrag is bijgeschreven op onze rekening zullen wij tot verzending van de fiets overgaan.

 

VOORWAARDEN

Als lid van Bovag, hanteren wij de hieronder vermelde Bovag leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichting van diensten ten behoeve van kopers/opdrachtgevers. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door ons schriftelijk bevestigd.

 

Artikel 1. Definitie

 Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder een tweewieler: alle soorten fietsen, bromfietsen, motorfietsen en scooters, al dan niet met zijspan.

 

Artikel 2. De overeenkomst

 1. Alle offerten en prijsopgaven zijn louter indicatief.

 2. De reparatieduur, c.q. de duur der werkzaamheden wordt slechts bij benadering opgegeven.

 3. De overeengekomen leveringsdatum is zowel bij koop-, reparatie- of andere overeenkomsten een vermoedelijke datum.

 Bij overschrijding van de vermoedelijke datum in de koopovereenkomst kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper drie weken na de in gebrekestelling nog niet geleverd heeft, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. De koper dient per brief aan te geven, dat hij de overeenkomst ontbindt.

 4a. Prijswijzigingen ten gevolge van bijvoorbeeld wijzigingen in rechten, belastingen, accijnzen, fabrieks- en/of importeursprijzen en/of valutakoersen mogen te allen tijde in de overeengekomen koopprijs worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden in het geval een verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeen- komst. De annulering dient binnen één week na die kennisgeving plaats te vinden. In dat geval heeft de verkoper recht op vergoeding van de gemaakte kosten die zijn vastgesteld op 2 % van de overeengekomen koopprijs met een minimum van e 68 .

 4b. Bij andere overeenkomsten dan een koopovereenkomst is de overeengekomen prijs indicatief. Indien de indicatief opgegeven prijs met meer dan 20 % wordt of dreigt te worden overschreden dan dient de opdrachtnemer contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van de opdrachtnemer voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 3. Betaling

 1. De schulden van onze kopers/opdrachtgevers aan ons worden beschouwd als brengschulden.

 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant geschieden bij het afleveren van zaken resp. onmiddellijk na het verrichten van diensten.

 3. Indien desondanks niet contant wordt betaald en er niet uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen dan wel indien wel uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt, dan zijn wij gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 2 % op jaarbasis in rekening te brengen, zulks te rekenen één maand na het overeengekomen moment van (contante) betaling. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door ons uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting tot contante betaling c.q. betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.

 4. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is de verkoper/reparateur gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de verkoper/reparateur in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag.De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van e 68.

 5. Ongeacht ons recht van retentie zal het ons bij het uitvoeren van een reparatie-opdracht waarbij het in rekening te brengen bedrag ten minste 454 euro bedraagt, vrijstaan voor de uitvoering een voorlopige of gedeeltelijke betaling te vorderen, waarbij met betrekking tot onderdelen de vooruitbetaling niet meer dan 50 % van de koopsom zal bedragen. De opdrachtgever is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie of een andere voor ons aanvaardbare zekerheid.

 6. Indien na uitvoering van de ons opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever het betreffendeobject niet binnen twee weken na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, zijn wij gerechtigd om stallingskosten c.q. opslagkosten in rekening te brengen conform het in ons bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief.

 7. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatie-opdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen ons eigendom zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

 

  Artikel 4. Garantie

 1a. De reparateur garandeert de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten ten aanzien van alle fietsen, brom- en snorscooters en bromfietsen, al dan niet met zijspan en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, en ten aanzien van alle motorfietsen en motorscooters, al dan niet met zijspan en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van zes maanden, in beide gevallen te bepalen vanaf het tijdstip dat de tweewieler weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Niet onder de garantie valt ten eerste slijtage (bijvoorbeeld aan banden en tandwielen); ten tweede ontstane defecten die het gevolg zijn van verkeerd onderhoud zoals onderhoud niet conform voorschriften van fabrikanten. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.

 1b. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

 1c. De aanspraken op de garantie vervallen indien:

 1.c.1. De opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;

1.c.2. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;

 1.c.3. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond.

 Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient de reparateur eveneens lid van BOVAG te zijn. Het hiervoor onder 1.c.2 en 1.c.3 gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

 2 a. Op nieuwe tweewielers en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.

 2 b. Op gebruikte tweewielers, anders dan fietsen, is alleen dan de BOVAG-garantie voor een gebruikte motorfiets/scooter/bromfiets van toepassing indien het BOVAG-garantiebewijs voor een gebruikte motorfiets/scooter/bromfiets is verstrekt. De garantie is ook van toepassing indien de koper op een andere wijze overtuigend kan aantonen dat de verkoper de motorfiets/scooter/bromfiets terecht met BOVAG-garantie heeft verkocht. Indien de BOVAG-garantie aantoonbaar is toegezegd, doch het bewijs daarvan ten onrechte echter niet is verstrekt, heeft de verkoper de verplichting het garantiebewijs alsnog onmiddellijk te verstrekken. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.

 3 In het kader van de BOVAG-garanties van lid 1 en 2 van dit artikel kan de koper/opdrachtgever gedurende de overeengekomen garantietermijn ter zake van geschillen betreffende de verrichte werkzaamheden, of terzake van geschillen betreffende de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte tweewieler, anders dan een fiets, die terecht met BOVAG-garantie is verkocht in de zin van art. 2.b, een schriftelijk beroep doen op bemiddeling door het BOVAG Bemiddelingsbureau (Postbus 1100, 3980 DC Bunnik).

 4. Indien de in lid 3 bedoelde bemiddeling niet slaagt kan de koper/opdrachtgever aan de KNMV/BOVAG Geschillencommissie, die is ingesteld ter uitvoering van de BOVAG-garanties, vragen ter zake van het gerezen geschil een bindend advies uit te brengen (p/a Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik).

 5. Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de koper/opdrachtgever om het geschil door de gewone rechter te laten beslechten niet in de weg. Een eenmaal op de Geschillencommissie gedaan beroep staat die keuze echter niet meer toe.

 6. BOVAG staat ten opzichte van koper/opdrachtgever borg voor de nakoming van de door de Geschillencommissie ten aanzien van de leden gegeven bindende adviezen, tot een maximum van 454 euro per bindend advies. Een beroep op deze borgstelling kan worden gedaan nadat is vastgesteld dat de verkoper/opdrachtnemer geen mogelijkheid tot verhaal biedt, tegen cessie van de vordering van de koper/opdrachtgever op de verkoper/opdrachtnemer aan BOVAG. De borgstelling geldt niet indien een ontbinding van de overeenkomst is uitgesproken zonder schadevergoeding. In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeeindiging van de verkoper/opdrachtnemer geldt de borgstelling alleen als de koper/opdrachtgever het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de Geschillencommissie voordat van een dergelijke situatie sprake is. De borgstelling geldt nimmer voor gevolgschade.

 7.De wettelijke rechten die een koper niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, worden door de bepalingen van deze garanties onverlet gelaten.

 8. Bij motorfietsen of motorscooters (al dan niet met zijspan) vallen niet onder de garanties defecten welke zijn ontstaan buiten de Europese Unie, tenzij koper aantoont dat voornoemde defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Unie afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure benzine, inferieure wegen etc.). Bij de andere tweewielers (niet zijnde motorfietsenof motorscooters, al dan niet met zijspan), vallen niet onder de garanties defecten welke zijn ontstaan buiten Nederland

 

 Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde tweewieler blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de tweewieler niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de eventueel wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de tweewieler af te sluiten. De koper is voorts verplicht de geleverde tweewieler voor zijn rekening te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de tweewieler gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

 

Artikel 6. Verkoop met inkoop

 Indien bij verkoop van een nieuwe tweewieler of ander zaak tegen inkoop van een gebruikte tweewieler of andere zaak de koper in afwachting van de inlevering van de nieuwe tweewieler of ander zaak, het oude blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde tweewieler of ander zaak eerst eigendom van verkoper nadat de feitelijke levering daarvan aan verkoper heeft plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken, komt deze geheel voor zijn rekening en risico.

 

 Artikel 7. Persoonsgegevens

 De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op deze overeenkomst worden door verkoper/reparateur verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verkoper/reparateur: de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens koper/opdrachtgever nakomen, optimale service bieden, koper/opdrachtgever tijdig voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door koper/opdrachtgever bij verkoper reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd.